Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska göras regelbundet i de flesta byggnader med ventilation. Syftet med kontrollen är att se till så att ventilationssystemet fungerar som det ska och på så sätt garantera bra inomhusmiljö.

OVK ska utföras inom specifika intervall och det är byggnadens ägare som ska se till att kontrollen genomförs av en certifierad funktionskontrollant i rätt tid. Reglerna om OVK står i plan- och bygglagstiftningen.

Här hittar du ett diagram från Boverket som förklarar de olika intervallen.

Byggnader och typ av
ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av
ventilationssystem.
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader,
personalutrymmen och kontor i
industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förklaring av ventilationssystemen

  • S-ventilation = självdragsventilation.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning

Hus ska kontrollen utföras?

Vid den första kontrollen ska kontrollanten kolla så att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer bra överens med de gällande föreskrifterna.

Vid varje kontroll ska kontrollanten se till att inga föroreningar finns i ventilationssystemet för att det kan spridas. Det ska också kontrollera att skötselanvisningar och instruktioner finns lätt tillgängliga. Kontrollanten ska även se till att ventilationssystemet i övrigt fungerar som det ska.

Vid återkommande kontroller ska kontrollanten se till att egenskaperna och funktionen hos systemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifterna som gällde då ventilationssystemet togs i bruk. Kontrollanten ska även ge förslag på åtgärder som kan förbättra energianvändningen. Om åtgärderna vidtas eller inte är upp till fastighetsägaren.

Efter besiktningen utförts ska ett protokoll som redovisar resultatet ges till byggnadens ägare och skickas till byggnadsnämnden. Ett intyg som visar att besiktningen gjort ska också utfärdas och ges till byggnadens ägare. Intyget ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Om några brister eller fel hittas i ventilationssystemet är det byggnadens ägare som har ansvar för att omgående vidta de åtgärder som behövs. De är byggnadsnämnden som ska se till att byggnadens ägare sköter sina ansvar.

OVK i Halmstad

OVK är en viktig del av fastighetsägande. Men det är inte alltid lätt att hitta bra funktionskontrollanter. Är du i behov att hitta någon som kan utföra OVK i Halmstad så är besiktigaste perfekt för dig. Där hittar du flera företag i Halmstadsområdet som utför OVK.